Portada > Notícies
Notícies del municipi
BORSA DE TREBALL DE PEÓ JARDINER
BORSA DE TREBALL DE PEÓ JARDINER
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 3 d'octubre de 2019, s'han aprovat les bases reguladores i s'ha acordat publicar la convocatòria del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de peó jardiner, mitjançant concurs de valoració de mèrits (grup equiparable a AP), en règim de personal laboral temporal.

El termini per presentar les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i finalitza als 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'aquesta publicació.

Per consultar les bases reguladores podeu accedir al següent enllaç.

El formulari de sol·licitud el trobareu al següent enllaç.

  Suggeriments  Nota Legal