Història

El torrent de la Galea és citat ja el 1178, però el poblament és posterior. Les primeres notícies daten de les primeries del segle XIV, quan els homes de Godall, subjectes a la senyoria feudal de Ramon de Centelles, emigraven a la nova població de la Galera, de fur reial. D’aquest fet es queixava l’esmentat senyor feudal davant el rei, el qual dictà sentència el 1303, la qual confirmava que els habitants de Godall devien vassallatge al seu senyor.

El 1320, durant una estada del rei Jaume II a Sant Mateu del Maestrat, autoritzà a tres personatges, entre ells al batlle de Tortosa, a ordenar la població anomenada la Pobla de la Galera. El rei els permetia de repartir terrenys entre els habitants per tal d’estimular-ne l’establiment i posava a nova població sota la jurisdicció de Tortosa.

El 1321, el monarca envià una ordre al veguer de Tortosa en què es prohibia als veïns de la pobla nova del Torrent de la Galera d’ocupar terres del terme d’Ulldecona, fet del qual es queixaven els hospitalers que n’eren senyors.

L’any 2003 el poble de la Galera va commemorar els seus 700 anys d'història (1303-2003)