APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2021-2025 DE LA GALERA

20/04/2021

APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2021-2025 DE LA GALERA

 

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de la Galera, en sessió de data 25 de març de 2021, ha aprovat inicialment el Pla Local de Joventut 2021-2025 de la Galera.

De conformitat amb dit acord, es sotmet el Pla a un període d’informació pública de 30 dies hàbils, mitjançant exposició en el tauler d’anuncis de la Corporació, a la seu electrònica de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com a la pàgina web de l’Ajuntament. Durant aquest període, l'expedient i el text íntegre del Pla estaran disponibles a l'Ajuntament, dins l'horari d'atenció al públic, per la seva consulta.

Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Si transcorregut aquest termini d'informació pública no es presenta cap reclamació ni al·legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació.

La Galera, 20 d’abril de 2021